Τι εκφράζει ο όρος "Κλίμακα αεροφωτογραφίας" ;

Η κλίμακα μιας αεροφωτογραφίας εκφράζει την σχέση ανάμεσα στο μέγεθος ενός αντικειμένου, όπως αυτό απεικονίζεται σε μια αεροφωτογραφία, και το πραγματικό μέγεθος του ίδιου αντικειμένου στο έδαφος. Για παράδειγμα σε μια αεροφωτογραφία κλίμακας 1:5.000 μια απόσταση 1 χιλιοστού επι της αεροφωτογραφίας αντιστοιχεί σε απόσταση 5.000 χιλιοστών, δηλαδή 5 μέτρων στο έδαφος.

Τι σημαίνει ο όρος "Μεγέθυνση 2Χ, 4Χ ή 5Χ ;

Σημαίνει μεγέθυνση μιας αεροφωτογραφίας δύο φορές (2Χ), τέσσερις φορές (4Χ) ή 5 φορές (5Χ)

Ποιο είναι το μέγεθος (format) μιας πρωτότυπης μετρητικής αεροφωτογραφίας ;

Οι μετρητικές αεροφωτογραφίες λαμβάνονται με ειδικές φωτομηχανές μεγάλου format, το δε μέγεθος του πρωτότυπου αρνητικού κάθε αεροφωτογραφίας είναι 23Χ23 εκατ.

Μέχρι πόσο μπορεί να μεγεθυνθεί μια αεροφωτογραφία ή ένα τμήμα της ;

Οι αεροφωτογραφίες που διατίθενται από την Geomatics προέρχονται από λήψεις υπερ-υψηλής ανάλυσης με κορυφαίας τεχνολογίας συστήματα αεροφωτογραφήσεων. Μια αεροφωτογραφία, η οποία σαν πρωτότυπο έχει διαστάσεις (format) 23 Χ 23 εκατ., μπορεί να μεγεθυνθεί μέχρι είκοσι φορές, δηλαδή να φθάσει σε διαστάσεις μιας γιγαντοαφίσας 4,60 Χ 4,60 μέτρα. Αν δηλαδή έχουμε μια αεροφωτογραφία κλίμακας 1:5.000 μπορούμε να την μεγεθύνουμε τμηματικά ή συνολικά σε κλίμακα 1:250.

Πως μπορώ να επιλέξω το τμήμα της αεροφωτογραφίας που επιθυμώ να μεγεθύνω ;

Θα πρέπει αφού επιλέξετε την αεροφωτογραφία που είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας στείλουμε αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή πάνω στο οποίο θα σημειώσετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει και τον συντελεστή μεγέθυνσης.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα προϊόντα AeroHELLAS Basic και AeroHELLAS Pro ;

Το προϊόν AeroHELLAS Basic απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν αεροφωτογραφίες όχι για χαρτογραφικούς σκοπούς αλλά για απλή απεικόνιση, αναγνώριση και φωτοερμηνεία μιας περιοχής και ενδιαφέρονται για ένα poster, μια μεγέθυνση ενός τμήματος μιας αεροφωτογραφίας ή απλά μια αεροφωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.


Το προϊόν AeroHELLAS Pro απευθύνεται σε μηχανικούς και τεχνικούς εν γένει που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στεροσκοπικές αεροφωτογραφίες για μετρητικούς, χαρτογραφικούς σκοπούς. Το προϊόν AeroHELLAS Pro προορίζεται για φωτογραμμετρική χρήση και διατίθεται σε μορφή ψηφιακών εικόνων υψηλής ανάλυσης που προέρχονται από φωτογραμμετρικό σαρωτή ή διαθετικών σε polyester base film για χρήση σε αναλυτικά φωτογραμμετρικά όργανα, συνοδεύεται δε από την απαραίτητη για τον σκοπό αυτό τεκμηρίωση (στοιχεία βαθμονόμησης φωτομηχανής κ.λ.π)

 

Και τα δύο προϊόντα προσφέρονται διατίθενται για μονοεικονική (μη στεροσκοπική) ή στερεοσκοπική χρήση με κατά μήκος επικάλυψη 60%.

Σε τι formats παραδίδονται οι ψηφιακές αεροφωτογραφίες ;

Οι αεροφωτογραφίες της σειράς AeroHELLAS Basic παραδίδονται σε format JPEG και σε ανάλυση 1.200 dpi.

Οι αεροφωτογραφίες της σειράς AeroHELLAS Pro παραδίδονται σε format TIFF uncompressed και σε ανάλυση σάρωσης 14 μm (1814 dpi)

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αεροφωτογραφίες παραδίδονται σε CD-ROMs ή DVD-ROMs

Τι σημαίνουν οι όροι "Ψηφιακή εκτύπωση" και "Φωτογραφική εκτύπωση" ;

Ο όρος "ψηφιακή εκτύπωση" σημαίνει εκτύπωση σε ηλεκτρονικό σχεδιογράφο (plotter) και σε χαρτί φωτογραφικής ποιότητας.
Ο όρος "φωτογραφική εκτύπωση" σημαίνει εκτύπωση σε σύστημα ψηφιακής φωτογραφικής εκτύπωσης τύπου LAMBDA σε φωτογραφικό χαρτί το οποίο στην συνέχεια εμφανίζεται με τις συνήθεις φωτογραφικές διαδικασίες.
Η φωτογραφική εκτύπωση έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντος πολύ καλύτερης ποιότητας.

Επιτρέπεται να "κατεβάσει" κανείς αεροφωτογραφίες από την ιστοσελίδα (download) ;

Η αντιγραφή εικόνων από την ιστοσελίδα (μέσω της διαδικασίας download) δεν επιτρέπεται.

Επιτρέπεται η δημοσίευση των αεροφωτογραφιών που παραγγέλλουμε μέσω του διαδικτύου ;

Οι αεροφωτογραφίες που ζητά και αγοράζει κάποιος μέσω του διαδικτύου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Geomatics AE και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για προσωπική χρήση. Η δημοσίευση των αεροφωτογραφιών και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευσή τους δεν επιτρέπεται εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια της Geomatics.

Τι σημαίνουν οι όροι "ορθοφωτογραφία" και "ορθοφωτοχάρτης" ;

Η ορθοφωτογραφία είναι μια αεροφωτογραφία η οποία έχει υποστεί διόρθωση λόγω αναγλύφου (ορθοδιόρθωση) με συνέπεια να αποκτήσει ενιαία κλίμακα και γεωαναφορά (είναι δηλαδή ενταγμένη σε ένα σύστημα συντεταγμένων). Μια ορθοφωτογραφία προέρχεται από συνένωση ορθοδιορθωμένων αεροφωτογραφιών.

Ο ορθοφωτοχάρτης αποτελείται από ορθοφωτογραφίες επι των οποίων έχουν προστεθεί και διανυσματικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα υψομετρικές καμπύλες, περιγράμματα δρόμων ή ιδιοκτησιών, τοπωνύμια κ.λ.π

Τόσο οι ορθοφωτογραφίες όσο και οι ορθοφωτοχάρτες διατίθενται με στοιχεία γεωαναφοράς και κατ' επιλογήν με υψομετρικά δεδομένα.